Privacybeleid

Optimist respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerking zelf, het doel ervan en de mogelijkheden voor belanghebbenden om hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitspersoonsgegevens.nl/nl.

Door het bezoek van de optimist voort te zetten, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden:

De huidige versie van het privacybeleid die beschikbaar is op de website is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna "de website" genoemd): https://optimistfashion.com/,domeinnaam
  2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna te noemen "De beheerder): https://optimistfashion.com/,gevestigd in Vlasakker 3, 3417XT Montfoort, KVK nummer: 30287201.

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot de website en gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website, evenals de gegevens en informatie die erop worden verstrekt, niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De inhoud van de website

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie) afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische applicaties die kunnen worden gebruikt om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle componenten die op deze site worden gebruikt, zijn wettelijk beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op enigerlei wijze, van alle of slechts een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke persoon, is strikt verboden. Indien de bewindvoerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen enige inbreuk, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of het afzien van juridische procedures.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor een goed beheer van de website kan de beheerder:

  • De toegang tot de gehele of een deel van de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, opschorten, opschorten of beperken.
  • Het verwijderen van informatie die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale wetgeving, het internationale recht of internetetiquette.
  • De website is tijdelijk niet beschikbaar om updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten onbereikbaar is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder meer virusaanvallen op internet. Ook bent u verantwoordelijk voor de website en de gegevens die u op internet raadpleegt.

De bewindvoerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke procedures tegen u:

  • Vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet.
  • Voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf, of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U onthoudt zich dan ook van enige actie tegen de beheerder.

Als de beheerder als gevolg van het gebruik van deze website in een geschil raakt, heeft hij het recht de schade die hij daardoor lijdt en alsnog door jou lijdt, te verhalen.

Artikel 6 - Gegevensverzameling

Uw gegevens worden verzameld door Optimist. Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; identificeerbaar wordt beschouwd als een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor fysieke, fysiologische, genetische , psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.

De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden door de beheerder voornamelijk gebruikt om de relatie met u te onderhouden en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestelling.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 (b AVG) heeft een ieder recht op inzage en rectificatie of uitwisseling van zijn persoonsgegevens of beperking van de betreffende verwerking, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@optimistfashion.com.

Elk verzoek hiertoe moet worden verzegeld met een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u het heeft ondertekend, met vermelding van het adres waarop u contact kunt opnemen. Binnen 1 maand nadat het verzoek is ingediend, ontvang je een reactie op je verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die door de beheerder zijn verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna dergelijke persoonsgegevens vallen niet langer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring.

Als bepaalde informatie nodig is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke persoon het verplichte karakter van deze informatie aangeven bij het opvragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

Dit blok bevat onverwachte of ongeldige inhoud.

Probeer herstel te blokkeren

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuur dan een e-mail naar het volgende adres: info@optimistfashion.com.

Als u tijdens het bezoek van de website persoonlijke gegevens tegenkomt, moet u zich onthouden van het verzamelen van deze of enig ander ongeoorloofd gebruik, evenals van elke handeling die een inbreuk vormt op de privacy van die persoon. De beheerder is onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk in bovenstaande situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De gegevens die door de beheerder van de website worden verzameld, worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals bepaald door de wet.

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website specifiek op u in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Als u onze website blijft gebruiken, accepteert u het gebruik ervan.

We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Analytische cookie (Google Analytics)
  • Functionele cookie
  • Analytics MO

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de verantwoordelijke (en / of derde partijen) op uw apparatuur worden geplaatst. Om cookies voor elk controletype te beheren en te verwijderen, nodigen we u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq.

Artikel 12 - Afbeeldingen en aangeboden producten

Aan de afbeeldingen behorende bij de op de website aangeboden producten kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats / woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd voor eventuele geschillen over deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met info@optimistfashion.com.

Nederlands nl